هدفمند شدن کشتی ایران

هدفمند شدن کشتی ایران
سند راهبردی کشتی که با کمک و نظر دانشگاه صنعتی شریف و پیشکسوتان این ورزش تدوین شده، چشم انداز ۸ سال آینده ورزش اول ایران را ترسیم کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir