همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست

همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست
سخنگوی دولت نوشت: همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست و باید ادامه یابد.
منبع خبر : iribnews.ir