رئیسی: آغاز سال تحصیلی جدید با شتاب روند واکسیناسیون

رئیسی: آغاز سال تحصیلی جدید با شتاب روند واکسیناسیون
­رئیس جمهور در جلسه دولت گفت: امروز شتاب واکسیناسیون برای مردم امیدبخش شده است و در کنار آن دقت و انضباط واکسیناسیون اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir