همایش آغاز سال زراعی جدید

همایش آغاز سال زراعی جدید
همزمان با آغاز سال زراعی جدید دست اندرکاران وزارت کشاورزی از تمهیدات‌شان برای این سال گفتند.
منبع خبر : iribnews.ir