توزیع کمک نقدی برای ۴۹۹ خانواده نیازمند در میدان وردک

توزیع کمک نقدی برای ۴۹۹ خانواده نیازمند در میدان وردک
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای ۴۹۹ خانواده نیازمند در میدان وردک کمک نقدی کرد.
منبع خبر : yjc.news