خطر سلطه فرهنگ جعلی بر باور جوانان به جای فرهنگ واقعی

خطر سلطه فرهنگ جعلی بر باور جوانان به جای فرهنگ واقعی
سرهنگ کریم پور گفت: نخواهیم گذاشت دشمنان انقلاب با تحریف جنگ، فرهنگ جعلی را جایگزین فرهنگ ایثار و مقاومت کنند.
منبع خبر : yjc.news